Bizneset e vogla në Kosovë me qasje më të mirë në financa falë Bankës Botërore

Bizneset e vogla në Kosovë me qasje më të mirë në financa falë Bankës Botërore

Bordi i Drejtorëve Ekzekutivë të Bankës Botërore ka miratuar Projektin e Fuqizimit të Sektorit Financiar në Kosovë, për të përmirësuar qasjen në financa për Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM), duke përfshirë bizneset fillestare, sipërmarrësit e rinj dhe bizneset në pronësi të grave, duke forcuar kapacitetin financiar dhe teknik të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK).

“Banka Botërore ka kënaqësinë të mbështesë përpjekjet e autoriteteve të Kosovës për të rritur qasjen në financa me qëllimin përfundimtar të rritjes së krijimit të vendeve të punës në sektorin privat”, tha Marco Mantovanelli, menaxher i Bankës Botërore për Kosovën.

Përmes Ministrisë së Financave, projekti do t’i ofrojë fonde FKGK-së për të dhënë garanci kreditore për ta mbështetur qasjen në financa për NMVM-të.

Pasi ky lloj i bizneseve dominon ekonominë reale dhe tregun e punës, përmirësimi i qasjes së tyre në financa do ta mbështetë krijimin e vendeve të punës, rritjen ekonomike, uljen e varfërisë, veçanërisht në radhët e të rinjve dhe grave.

Aktualisht, disa NMVM të pranueshme për kreditim nuk kanë qasje në financa për shkak të kërkesave të larta për kolateral, mungesës së historisë kreditore, apo mungesës së raportimit financiar.

Projekti do të fokusohet në këto ndërmarrje krahas përmirësimit të kushteve financiare për ndërmarrjet të cilat tashmë kanë qasje në financa. Gjithashtu, Projekti ka për qëllim t’i konsolidojë fondet e sektorit privat për financimin e NMVM-ve duke ofruar mbështetje për skemën e garancisë së pjesshme.

Projekti do ta mbështetë FKGK-në për të zhvilluar produkte enkas për bizneset në pronësi të grave, bizneset fillestare dhe sipërmarrësit e rinj, dhe për ta zhvilluar kornizën e monitorimit dhe vlerësimit për ta përcjellë ndikimin financiar dhe ekonomik të përfituesve të FKGK-së.

Projekti financohet me kredi nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) e Grupit të Bankës Botërore.

Kreditë e IDA-s jepen me kushte koncesionare me interes shumë të ulët dhe periudha të gjata të kthimit.

Financimi i këtij projekti me vlerë 22.3 milionë euro ka afat maturimi prej 30 vjet, duke përfshirë një grejs periudhë 5-vjeçare, ndërsa FKGK do të jetë përgjegjës për zbatimin e projektit.