Fshehu banesë në Prishtinë, “X5” dhe “Jeep” – arsyetimi i gjykatës për dënimin me kusht të ish-kryetarit të Klinës

Fshehu banesë në Prishtinë, “X5” dhe “Jeep” – arsyetimi i gjykatës për dënimin me kusht të ish-kryetarit të Klinës

Pak ditë pasi ishte zgjedhur kryetar i degës së PDK-së në Klinë, ish-kryetari i kësaj komune, Sokol Bashota ishte dënuar nga Gjykata Themelore në Pejë me gjashtë muaj burgim me kusht dhe 1,000 euro gjobë, për mos raportim të pasurisë.

Ai akuzohet se prej vitit 2012, deri 2015, nuk kishte deklaruar banesën 79 metra katrorë në Prishtinë, makinat “Jeep” dhe “BMË X5” në vlerë 65 mijë euro, si dhe qiranë për banesë në shumë prej 3000 euro, në vit.

Mirëpo, dënimi me burgim ndaj Bashotës nuk do të ekzekutohet, sipas kryetarit të trupit gjykues, Sylë Lokaj, nëse ai nuk kryen vepër tjetër penale brenda një viti, kurse dënimin me gjobë, detyrohet ta paguajë brenda 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

Më 29 maj të këtij viti, bashkë me Bashotën, fajtor ishte shpallur edhe ish-nënkryetari i kësaj komune, Enver Berisha dhe ishte dënuar me gjashtë muaj burgim me kusht dhe 1,000 euro gjobë.

Kurse ndaj tyre, Gjykata Themelore në Pejë kishte shpallur aktgjykim refuzues për veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, pasi në seancën e fundit, prokurorja e rastit, Sahide Gashi kishte hequr dorë nga ndjekja penale.

Për keqpërdorim të detyrës zyrtare, përveç Bashotës e Berishës, akuzoheshin edhe Esat Rraci dhe Fadil Gashi, por edhe ndaj tyre prokurorja kishte hequr dorë nga ndjekja penale, me ç’rast më pas edhe ndaj tyre është shpallur aktgjykim refuzues.

E pasi kanë kaluar dy muaj nga shpallja e vendimit, Gjykata Themelore në Pejë ka bërë përpilimin e aktgjykimit për këtë rast, të cilin e ka siguruar “Betimi për Drejtësi”.

Në aktgjykimin e përpiluar nga gjykatësi Lokaj, në pjesën fajësuese për Sokol Bashotën, theksohet se ishte vërtetuar me anë të provave materiale se ai ishte pronar i banesës që ndodhet në Prishtinë prej vitit 2006 deri më 2016.

Ky fakt, sipas aktgjykimit, ishte provuar edhe me kartelat financiare të ujësjellësit në Prishtinë ku Bashota kishte qenë konsumator i shfrytëzimit të shërbimeve të pastrimit, pikërisht për banesën e cila gjendet në Prishtinë.

Përveç kësaj, në vendim thuhet se gjykata ka vërtetuar edhe faktin se ish-kryetari i Klinës kishte qenë pronar faktik i veturës “BMË X5’’, në vlerë prej 65 mijë euro, të cilën e kishte blerë edhe pse në aspektin formal nuk ishte pronar juridik i së njëjtës.

“Sipas regjistrimit për deklarimin e pasurisë për të akuzuarin Sokol Bashota të datës 25 mars 2013, vërtetohet se i akuzuari si pasuri të paluajtshme nuk e ka paraqitë banesën që e ka poseduar në Prishtinë. Gjithashtu nga regjistrat për deklarimin e pasurisë të datës 11 mars 2014 deri më 27 mars 2015, edhe pse sikur që u prova se në vitin 2014 i akuzuari e ka blerë veturën dhe nuk e ka paraqitë si pronë veturën ‘BMË X5’’ e as banesën në Prishtinë”, thuhet në pjesën arsyetuese të aktgjykimit.

Në aktgjykimin e shkallës së parë gjithashtu thuhet se nuk është arritur të vërtetohet fakti se i akuzuari Bashota kishte marrë qiranë (të hyrat) e banesës dhe fakti tjetër se ai posedonte edhe një veturë “Jeep”, të cilën siç pretendon Prokuroria e Pejës i njëjti nuk e kishte raportuar.

Tutje, në aktgjykimin e siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, janë përmendur edhe rrethanat rënduese dhe lehtësuese të cilat u vlerësuan nga Gjykata e Pejës për lartësinë dhe llojin e dënimit ndaj Bashotës.

Lidhur me dënimin me 6 muaj burgim me kusht, në aktgjykim thuhet se si rrethanë rënduese gjykata ka gjetur faktin se veprimi i Bashotës kishte bërë jehonë në opinion e gjerë publik, ndërsa si rrethanë lehtësuese thuhet se gjykata ka marrë për bazë faktin se i pandehuri nuk ishte i dënuar më herët për ndonjë vepër penale si dhe sjelljen e tij sociale para dhe pas kryerjes së veprës penale.

Ky dënim, sipas Gjykatës Themelore në Pejë, do të jetë parandalim i ardhshëm që i akuzuari të kryej prapë veprën penale dhe se do të ndikojë ne risocializimin dhe riedukimin e të njëjtit.

Në aktgjykim shpjegohet edhe fakti pse gjykata në fjalë nuk ka marrë vendim për ndalimin e ushtrimit të funksionit në administratën publike ndaj të pandehurve Bashota dhe Berisha.

Lidhur me këtë, thuhet se vepra penale e mos raportimit të pasurisë nuk lidhet drejtpërdrejtë me detyrat e punës dhe me keqpërdorimin e detyrave të punës, duke shtuar se në këto rrethana ndalimi i ushtrimi të funksionit nuk do të kishte arsyeshmëri.

Kurse për ish-nënkryetarin e Klinës, të pandehurin Enver Berisha, në aktgjykim thuhet se gjykata ka provuar faktin se në bazë të regjistrit për deklarimin e pasurisë nga data 20 mars 2015 deri më 18 mars 2016 nuk e ka paraqitur pronën e paluajtshme në sipërfaqe prej 5.500 m2 që gjendet në fshatin Qeskov, Komuna e Klinës, të cilën ishte pronar dhe obligues tatimor i saj.

Ndryshe, sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), e ngritur më 4 gusht 2016, Sokol Bashota, Enver Berisha, Esat Rraci dhe Fadil Gashi akuzohen se kanë kryer veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Sipas pretendimit të prokurorisë, gjatë procesit të ndarjes së banesave me qira, në pronësi të Komunës së Klinës, kanë bërë marrëveshje politike (Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë), për shpërndarjen e banesave.

Pas kësaj marrëveshje, të pandehurit kanë ndikuar në procesin e vendimmarrjes, ku kanë anashkaluar aplikantët me gjendje të rëndë ekonomike dhe kanë shpërblyer shokët e tyre partiakë me banesa.

Sipas prokurorisë, dy të pandehurit Esat Rraci dhe Fadil Gashi, duke shfrytëzuar dispozitat e Ligjit për shitjen e banesave, në të cilat ekziston e drejta banesore, kishin paraqitur kërkesa me shkrim për blerjen e banesave, të cilat u ishin ndarë atyre. Por, si rezultat i hetimeve, procesi i blerjes ishte pezulluar.

Prokuroria, gjithashtu e ngarkon kryetarin e Klinës, Sokol Bashota, dhe Enver Berishën, edhe me veprën penale “mos-raportim ose raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”. Prokuroria i akuzon të pandehurit se në periudhën janar 2009 deri në qershor 2016, nuk kanë përfshirë të dhënat ose informacionet, kur kanë paraqitur deklarimet e tyre pasurore në Agjencinë Kundër Korrupsionit.

Ndryshe, të pandehurit ishin akuzuar edhe me veprën penale “mashtrimi në detyrë”, por kryetari i trupit gjykues, Sylë Lokaj, më herët e kishte hedhur poshtë këtë pikë të aktakuzës.

Rrjedhshmëria e seancave dhe vendimeve gjyqësore:

Pas ngritjes së aktakuzës, të pandehurit kishin mohuar akuzat për korrupsion dhe atë në të dy seanca të ndryshme gjyqësore.

Në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me 12 dhjetor 2016, në Gjykatën Themelore në Pejë, të gjithë të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm, ndërsa më 31 mars 2017, pas zgjerimit dhe ndryshimit të aktakuzës nga prokurorja Bolici, edhe një herë, katër të akuzuarit i kishin mohuar akuzat të cilat iu vihen në barrë.

Pas zgjerimit të aktakuzës, gjykata kishte mbajtur shqyrtimin dytësor me 30 qershor 2017, ku të akuzuarit me mbrojtësit e tyre ishin deklaruar lidhur me kërkesën për hedhjen e aktakuzës dhe provave.

Në këtë seancë, mbrojtësi i dytë i të akuzuarit Bashota, avokati Haxhi Millaku, kishte kërkuar nga gjykata që CD-ja e përgjimeve, si provë e cila është bashkangjitur akuzës, të hedhet në tërësi, pasi në atë CD, sipas tij, janë të përfshira edhe bisedat privatë të të akuzuarit Bashota.

Ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit Gashi, avokati Besnik Berisha, kishte kontestuar ndjekjen penale ndaj të mbrojturit të tij, Fadil Gashi, me arsyetimin se ka arritur parashkrimi relativ i veprës penale.

Lidhur me pretendimet e mbrojtjes të të akuzuarve për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimit të provave, Gjykata Themelore në Pejë, më 30 nëntor 2017, kishte aprovuar pjesërisht të bazuar kërkesën e avokatëve Gëzim Kollçaku dhe Haxhi Millaku, mbrojtës të kryetarit të Komunës së Klinës, Sokola Bashota, dhe ka përjashtuar nga shkresat e lëndës CD-në me materiale të pranuara nga Posta dhe Telekomi i Kosovës (PTK), e njohur si prova “CD 1”.

Në aktvendim thuhej se masa e fshehtë e përgjimit të telefonit të të pandehurit Sokol Bashota, përkatësisht SMS-të e regjistruar në CD, shumica prej tyre kanë të bëjnë kryesisht me jetën private të tij.

Sipas gjykatës, SMS-të nuk kanë të bëjnë me të provuarit e ndonjë elementi të veprave penale, dëmit të shkaktuar me vepër penale, mbrojtjes nga ndjekja apo ndonjë çështje tjetër të rëndësishme.

Përveç pranimit të kundërshtimit të provës “CD 1” nga mbrojtësit e të akuzuarit Bashota, gjykata kishte refuzuar të gjitha kundërshtimet për provat tjera të akuzës, të parashtruara nga dy mbrojtësit e Bashotës, nga i pandehuri Esat Raci si dhe avokati Besnik Berisha, mbrojtës i të pandehurit Fadil Gashi.

Mirëpo, Gjykata e Apelit me 6 shkurt 2018, kishte anuluar vendimin e gjykatës se shkallës se parë, duke e kthyer të njëjtën në rivendosje.

“Betimi për Drejtësi” shkruan se kishte siguruar edhe aktvendimin e Gjykatës së Apelit, ku thuhej se pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit Gashi, avokatit Besnik Berisha, lënda duhet anuluar dhe kthyer në rivendosje.

Në arsyetimin e këtij aktvendimi thuhej se Apeli nuk mund ta pranojë vendimin e gjykatës së shkallës së parë, pasi që i njëjti është marrë me shkelje të së drejtës thelbësore të palës. Sipas Apelit, gjykata e shkallës së parë nuk duhet të shpreh mendim nëse është personi i akuzuar person zyrtar apo jo, dhe të deklarohet se çfarë vepre përbëjnë veprimet e të akuzuarit.

Kurse, Gjykata e Apelit e Kosovës me 30 maj 2018, duke vendosur sipas ankesave, e ka lënë në fuqi aktvendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, e cila më 19 prill të këtij viti, kishte refuzuar si të pabazuara kërkesat për hedhje të aktakuzës, në rastin e ish-kryetarit të Klinës, Sokol Bashota si dhe të akuzuarve tjerë Esat Raci, Enver Berisha e Fadil Gashi, të akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare.