Gjilan, aktakuzë për dhunë në familje

Gjilan, aktakuzë për dhunë në familje

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Gjilan, ndaj të pandehurit D.H., për shkak të dhunës në familje.

Prokuroria njofton se i pandehuri, nga muaji qershor e deri në muajin shtator të këtij viti, në komunën e Kamenicës, me dashje dhe me qëllim të dëmtimit të integritetit trupor të të dëmtuarave – bashkëshortes së tij A.S. dhe nënës së saj të paralizuar F.S., ka për shkak të mosmarrëveshjeve të vazhdueshme, në vazhdimësi i keqtrajton fizikisht, me ç’rast të dëmtuarës F.S., si pasojë e goditjeve i shkakton lëndime trupore. Në këtë mënyrë, i njëjti ka kryer veprën penale ‘’Lëndim i lehtë trupor’’, nga neni 188 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 lidhur me paragrafin 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjithashtu, i pandehuri me qëllim të frikës, ankthit dhe pasigurisë për jetë, të dëmtuarat i kanos seriozisht me fjalë se nëse e raportojnë rastin, do t’i privojë nga jeta, me ç’ rast ka kryer edhe veprën penale ‘’Kanosje’’, nga neni 185 paragrafi 3 të KPRK-së.

Po ashtu, i njëjti edhe në Gjykatën Themelore në Gjilan, gjatë mbajtjes së seancës për shqyrtimin e urdhrit mbrojtës, e kanos me fjalë të dëmtuarën A.S., te e cila ka shkaktuar frikë të jashtëzakonshme. Me këto veprime, i njëjti ka kryer veprën penale ‘’Kanosje’’ nga neni 185 paragrafi 1 të KPRK-së.

Në aktakuzë është propozuar që Gjykata kompetente në Gjilan, t’ia vazhdojë masën e paraburgimit të pandehurit, pasi që ende ekziston rreziku real i ndikimit te të dëmtuarat dhe rreziku i përsëritjes së veprës penale.

Në fund Prokuroria, ka propozuar që Gjykata Themelore në Gjilan, pas vlerësimit të provave, të pandehurin të e shpallë fajtor për veprat penale të cilat i’u vihen në barrë dhe ndaj tij të shqiptojë sanksion penal të paraparë me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, i cili do t’i përgjigjej të gjitha rrethanave të kryerjes së veprave penale dhe me të cilin do të arrihej qëllimi i dënimit.