Gjykata e apelit e merr vendimin për Agim Ademin

Gjykata e apelit e merr vendimin për Agim Ademin

Kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademit, i është aprovuar kërkesa nga Gjykata e Apelit për shtyrje të ekzekutimit të dënimit.

Kujtojmë që ditë më parë, Gjykata Themelore në Prishtinë mori vendim që Ademi të mbaj dënim me burg efektiv.

18 qershori ishte data kur Ademi duhej të fillonte mbajtjen e burgut, por Gjykata e Apelit e ka aprovuar kërkesën e tij.

Më poshtë keni komunikatën e lëshuar nga Gjykata e Apelit:


Të dënuarit A.A. i aprovohet ankesa për shtyrje të ekzekutimit të dënimit

Prishtinë, 19.06.2020 – Gjykata e Apelit,  e ka aprovuar si të bazuar ankesën e të dënuarit A.A.  kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë ED.nr.267/2020, të datës 15.06.2020.  Aktvendimi në fjalë është ndryshuar, të dënuarit i është lejuar shtyrja e ekzekutimit të dënimit me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajsh.

  1. A. më aktgjykim të formës së prerë, është shpallur fajtor për shkak të veprës penale “Detyrimi në tentativë” nga neni 267 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 20 dhe 23 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dhe është gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 9 (nëntë) muajve, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 12.09.2012 deri më datë 02.11.2012.

Gjykata e Apelit, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore si dhe të gjithë dokumentacionit mjekësor të paraqitur nga i dënuari, gjeti se ai është pranuar në ekzaminim në një Klinikë Emergjente, për shkak të gjendjes  jo të mirë shëndetësore, si dhe atij i është rekomanduar të pushojë, e pastaj të vazhdojë trajtimin e mëtejmë në institucionin në të cilin paraprakisht është trajtuar dhe ka historinë personale për sëmundjen.

Më këtë Gjykata konsideron se i dënuari ka nevojë për kujdes të shtuar shëndetësor, duke e plotësuar kështu kushtin për shtyrje të ekzekutimit të dënimit konform nenit 20 par.1 pika 1.1 të LESP-së, i cili nen përcakton se “ekzekutimi i dënimit me burgim mund të shtyhet me lutje të personit të dënuar, deri në shërimin e sëmundjes, nëse personi i dënuar vuan nga një sëmundje e rëndë akute”. Kjo edhe për faktin se siç është e ditur, Kosova tash e sa kohë po përballët me pandeminë Covid 19,  pandemi kjo e cila sipas eksperteve shëndetësor, në masë të madhe atakon ata që kanë sëmundje tjera përcjellëse. Prandaj Gjykata e Apelit, konsideron së dërgimi i tij, në vuajtje të dënimit, në këto kushte dhe rrethana, do të paraqiste rrezik për shëndetin e të dënuarit, si pasoj e pamundësisë për trajtimit adekuat shëndetësor dhe rrezikut për infektim nga personat e tjerë, më çka do të cenoheshin ndjeshëm të drejtat e tij, të proklamuara me ligj.


 /Insajderi.com/