Në Bau Academy deri në 50% të nxënësve mund të përfitojnë bursë

Në Bau Academy deri në 50% të nxënësve mund të përfitojnë bursë

Bau Academy po hyn fuqishëm në fushën e aftësimit profesional me inovacione në trajtimin e moduleve profesionale, duke përgatitë nxënësit për një karrierë me perspektivë evropiane.

Studimi i fizibilitetit ka potencuar nevojën imediate dhe prioritetet për zhvillimin e planprogrameve mësimore të disa profileve profesionale, që ato të plotësojnë kërkesat në rritje të tregut të punës në Kosovë e Gjermani.

Aktualisht, konkursi është hapur për këto profile 5 profesionale:

– Instalues Elektrik

– Instalues Termoteknik

– Instalues Hidroteknik

– Metalpunues

– Ndërtimtari