Paratë për ndërtimin e Fakultetit të FSHMN-së u shpenzuan për renovim

Edhe pse buxheti është realizuar në masën 93%, nuk mund të thuhet se UP kishte performancë të mirë në këtë segment. Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se, për shkak të ndryshimeve në menaxhment, realizimi i buxhetit, me përjashtim të pagave, kishte filluar tek pas muajit prill dhe koncentrimi i shpenzimeve ishte në gjashtëmujorin e … Continue reading Paratë për ndërtimin e Fakultetit të FSHMN-së u shpenzuan për renovim