ATK bën evidentimin e profesorëve universitarë me dy vende pune

ATK bën evidentimin e profesorëve universitarë me dy vende pune

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Agjencia Kosovare për Akreditim, kanë nënshkruar sot një Memorandum Bashkëpunimi, me qëllim të shkëmbimit të të dhënave në identifikimin e statusit të marrëdhënies së punës, përkatësisht të identifikimit të statusit primar dhe sekondar, për stafin akademik të angazhuar në institucionet e arsimit të lartë.

“Shkëmbimi i të dhënave është më rëndësi të veçantë, për kryerjen me kohë dhe në afat të aktiviteteve të AKA-së, duke identifikuar statusin e marrëdhënies së punës për stafin akademik,  si dhe mundësin e  identifikimit të punëdhënësit primar dhe sekondar”, thuhet në një kumtesë të ATK-së.