Dënohen me burg pasi bartnin drogën në paketime të vendosura në roleta të dritareve

Dënohen me burg pasi bartnin drogën në paketime të vendosura në roleta të dritareve

Gjykata Themelore në Gjilan ka shpall Aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit I. L. dhe Sh. L., ndërsa Aktgjykim lirues për të akuzuarit M. L., N. B. dhe Xh. R.

Trupi gjykues pas shqyrtimit të gjitha shkresave të lëndës dhe dëgjimin e dëshmitarëve, ka konstatuar se I. L. dhe Sh. L. me datë 16.12.2016, me dashje dhe përgatitje paraprake, në bashkëveprim, me qëllim shitje dhe shpërndarje, kanë transportuar substancë narkotike të llojit marihuanë në sasi prej 240 kilogram e 723 gram, të paketuara në 234 paketime të vendosura në roleta tëdritareve, që kishte për destinacion shtetet si në Zvicër, Gjermani etj.

Me këto veprime të akuzuarit I. L. dhe Sh. L. dyshohet se kanë kryer veprën penale: blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 5 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Trupi gjykues për të akuzuarin I. L.ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej tetë vjet dhe 16 mijë euro gjobë, ndërsa për të akuzuarin Sh. L. është dënim me burgim prej katër vjet dhe 12 mijë euro gjobë.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.