Dyshimet për manipulime – shpërthejnë akuzat për tenderin e Kuvendit

Dyshimet për manipulime – shpërthejnë akuzat për tenderin e Kuvendit

Seanca e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), ku janë dëgjuar ankesat e dy Operatorëve Ekonomik (OE) për tenderin e Kuvendit: “Renovimi i ndërtesës së Kuvendit-punët e paparashikuara” ka kaluar me akuza në mes të përfaqësuesit të kompanisë “Tekno Ing Consulting” Bujar Shkodra, si dhe Xhemail Halilit, nga Kuvendit i Kosovës.

Gjatë seancës të cilën e ka monitoruar “Front Online”, përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues, Xhemail Halili, gjatë seancës i ka thënë përfaqësuesit të kompanisë “Tekno Ing Consulting”, Bujar Shkodra, se në kushte dhe rrethana normale, ai nuk është dashur fare të aplikoj në këtë procedurë prokurimi, pasi që, sipas tij, ai ka qenë në dijeni në detaje për punët që duhet të behën, pasi që ai është duke e realizuar një tender në Kuvendin e Kosovës.

 “Si mund t’i ndryshojmë çmimet e bashkangjitur ne atë kohe ku për të njëjtën pozicion e oferton 15 euro, ndërsa tash e ofron 39 euro. Prej ZKA është konfirmuar se do te kërkoj te trajtohet nga Konkurrenca kjo lëndë. Edhe ekspertet e OSHP-së kanë dhënë mendim ne favor të vendimit tone. Ne kemi vlerësuar ne pajtim me ligjin” ka thënë ai.

Por, në anën tjetër Bujar Shkodra nga kompania “Tekno Ing Consulting” ka thënë gjatë seancës së OSHP-së se asnjë herë Autoriteti Kontraktues(Kuvendi i Kosovës) nuk iu ka dërguar ftesë ne pajtim me Ligjin e Prokurimit Publik (LPP) të negociojmë për përfundimin e këtyre punëve shtesë.

“Për të argumentuar çmimet se nuk bëhet për fjalë për çmime të larta ne kemi sjellë dëshmi se i njëjti AK për pune të ngjashme ka kontrata me çmime 10 here me te larta se oferta jonë. Ta zëmë vetëm për ngjyrosje ka çmim të kontraktuar 35 euro për m2, ndërsa për pjese te Knaufit ka 150 euro për metër katror, pozicione që janë të ngjashme me ato që  kemi ofertuar ne ketë projekt”, ka thënë Shkodra.

Por, prezantimi i këtyre fakteve nuk iu pëlqeu përfaqësueseve të Kuvendit, të cilët edhe pas seancës vazhduan bisedën me tone të larta, duke akuzuar njeri- tjetrin.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi Operatoret Ekonomik ankues  kërkuan nga Paneli Shqyrtues i OSHP-së të aprovoj ankesat e tyre si të bazuar dhe lënda te kthehet ne rivlerësim

Deri sa në anën tjetër në fjalën përfundimtare përfaqësuesi  i AK-së kërkojë nga Paneli Shqyrtues të hedhen poshtë ankesat e OE-ve si te pa bazuara dhe te mbetet ne fuqi vendimi i Autoritetit Kontraktues

Vendimi i Panelit Shqyrtues të OSHP-së do të merret në ditët në vijim.