Fondi pensional i kosovarëve arriti në 1.91 miliardë euro

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka njoftuar se sektori pensional vazhdoi të ketë kthim pozitiv në investime dhe rritje të kontributeve të reja, e që rrjedhimisht rezultoi në rritje të aseteve.

Fondi pensional i kosovarëve arriti në 1.91 miliardë euro

“Sektori pensional përbën 27.3 përqind të gjithsej aseteve të sistemit financiar në vend, duke qenë kështu sektori i dytë për nga pesha e rëndësisë në sistemin financiar. Vlera e stokut të gjithsej aseteve të menaxhuara nga fondet pensionale shënoi rritje vjetore prej 8.8 përqind, dhe arriti vlerën 1.91 miliardë euro”  thuhet në raportin “Vlerësimi Tremujor i Sistemit Financiar” të BQK-së.

Në baza tremujore, asetet e sektorit pensional u zgjeruan për 43.9 milionë euro, si rezultat i rritjes së kontributeve të arkëtuara dhe kthimit nga investimet.

“Krahas TM3 2018, vlera e gjithsej aseteve për këtë tremujor ishte më e ulët për 25.7 milionë euro, kryesisht si rrjedhojë e vlerës më të ulët të kthimit nga investimet”, thuhet në raport.

Në këtë tremujor, kontributet e arkëtuara të FKPK u shënuan vlerë prej 46.0 milionë euro, një rritje për 6.1 përqind krahas periudhës së njejtë të vitit paraprak. Për më shumë, FKPK shënoi kthim pozitiv në investime në vlerë prej 21.8 milionë euro.

Kjo rritje erdhi kryesisht si rezultat i performancës së investimeve në tregjet e jashtme si dhe atyre brenda vendit.

“Investimet në letrat me vlerë të Qeverisë së Kosovës u shtuan për 34.1 milionë euro. Në krahasim me 2018, fondet pensionale kanë rritur investimet e tyre në formë të depozitave në bankat komerciale në vend. Depozitat e fondeve pensionale u rritën për 28.6 milionë euro”, thuhet në raport.

FSKP realizoi kthim pozitiv bruto nga investimet prej 220.5 mijë euro, apo 48.7 mijë euro më shumë se në 2018). Për më shumë, FSKP pati edhe arkëtime të reja që arritën vlerën prej 137.5 mijë euro.

Sa i përket sektorit pensional në përgjithësi, kthimi bruto nga investimet ishte 22.04 milionë euro, ndërsa kontributet e arkëtuara ishin 46.08 milionë euro, prej të cilave 99.7 përqind i përkasin FKPK-së.