Publikohet raporti i progresit për Kosovën – Këto janë vëretjet e BE-së

Publikohet raporti i progresit për Kosovën – Këto janë vëretjet e BE-së

Bashkimi Europian ka vlerësuar se Kosova është në një fazë të hershme dhe ka një nivel të përgatitjes në luftën kundër korrupsionit.

Por në dokumentin e BE-së për Kosovën, theksohet se pavarësisht kësaj në aspektin e sigurisë, situtata në veri të Kosovës mbetet sfiduese.

“Ka një nivel të përgatitjes në fushën e reformës së administratës publike. Gjatë periudhës raportuese, është bërë një përparim i përgjithshëm, megjithatë janë të nevojshme përpjekje serioze për të trajtuar ndikimin politik në rekrutimin e nëpunësve civilë të lartë. Ka pasur përparim të mirë me miratimin e paketës së ligjeve për funksionimin dhe organizimin e administratës publike, zyrtarët publikë dhe pagat. Arritje të tjera përfshijnë miratimin e udhëzimeve për planifikimin strategjik dhe fillimin e zbatimit të planit të veprimit për racionalizimin e agjencive. Kuadri ligjor i rishikuar është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një shërbimi civil modern dhe profesional dhe përmirësimit të llogaridhënies. Ndërsa Ligji për Pagat fut një sistem pagash më transparent dhe më të barabartë për zyrtarët publikë, ndikimi buxhetor afatmesëm ngre shqetësime”.

Sistemi gjyqësor i Kosovës është në një fazë të hershme. Janë arritur disa përparime, pasi u miratua Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe Ligji për Ndërmjetësim dhe avancimi i sistemit elektronik të menaxhimit të rasteve. Numri i stafit gjyqësor në të dy prokuroritë dhe gjykatat u rrit në 2018, duke përfshirë edhe në Prokurorinë Speciale. Ndërsa integrimi në sistemin gjyqësor të gjyqtarëve serbë, prokurorëve dhe stafit mbështetës të tyre zyrtarisht u mbyll në vitin 2017, nevojitet më shumë punë për të siguruar funksionalitet të plotë, veçanërisht në lidhje me Gjykatën e Apelit. Gjyqësori është ende i prekshëm ndaj ndikimit të panevojshëm politik. Administrimi i drejtësisë mbetet i ngadalshëm dhe joefikas dhe institucionet e sundimit të ligjit kërkojnë përpjekje të vazhdueshme për të ndërtuar kapacitetet e tyre”.

“Kosova është në një fazë të hershme / ka një nivel të përgatitjes në luftën kundër korrupsionit. Kosova ka bërë disa përparime përmes reformave të rëndësishme legjislative në fushën e sundimit të ligjit dhe në hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të nivelit të lartë. Progres është bërë edhe në konfiskimin paraprak të pasurisë, edhe pse konfiskimet finale mbeten të ulëta. Korrupsioni është i përhapur dhe mbetet një çështje shqetësuese”.

“Kosova është në një fazë të hershme në luftën kundër krimit të organizuar. Disa përparime janë bërë kryesisht përmes reformave të rëndësishme legjislative në fushën e sundimit të ligjit, në hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të nivelit të lartë dhe në ngrirjen paraprake të pasurisë. Megjithatë, është bërë pak progres në konfiskimin përfundimtar të pasurive dhe ende ka shumë pak hetime financiare dhe dënime përfundimtare. Masat janë të nevojshme për të siguruar në mënyrë strikte se nuk ka ndërhyrje politike me aktivitetet operative të organeve të zbatimit të ligjit dhe prokurorisë. Situata në veri të Kosovës në lidhje me krimin e organizuar vazhdon të paraqesë sfida për agjencitë e zbatimit të ligjit”.

Më tej në Raportin e Progresit, theksohet se Kosova ka përparuar në luftën kundër terrorizmit, veçanërisht në lidhje me krijimin e kushteve më të mira për rehabilitimin dhe riintegrimin e luftëtarëve të huaj terroristë dhe familjeve të tyre, njofton Kan Kosova.

“Progres është bërë në luftën kundër terrorizmit, veçanërisht në lidhje me krijimin e kushteve më të mira për rehabilitimin dhe riintegrimin e luftëtarëve të huaj terroristë dhe familjeve të tyre. Autoritetet e Kosovës duhet të jenë më efektive në përpjekjet e tyre për të luftuar pastrimin e parave dhe ligji përkatës duhet të jetë në përputhje me acquis të BE-së dhe standardeve ndërkombëtare.

Kuadri ligjor në përgjithësi garanton mbrojtjen e të drejtave njerëzore dhe themelore në përputhje me standardet evropiane. Megjithatë, zbatimi i legjislacionit dhe strategjive të të drejtave të njeriut shpesh dëmtohet nga burimet joadekuate financiare dhe burimet e tjera, veçanërisht në nivel lokal, prioritizimi i kufizuar politik dhe mungesa e koordinimit. Mekanizmat ekzistues për koordinimin dhe zbatimin e të drejtave të njeriut janë joefektive. Mbetet varësia e madhe nga donatorët e huaj”.

“Duhet bërë më shumë për të garantuar në mënyrë efektive të drejtat e personave që i përkasin pakicave, përfshirë romët dhe ashkalinjtë dhe personat e zhvendosur, për të siguruar barazinë gjinore në praktikë, për të krijuar një sistem të integruar të mbrojtjes së fëmijëve dhe për të avancuar mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Kosova ka njëfarë niveli të përgatitjes lidhur me lirinë e shprehjes, e cila mishërohet në Kushtetutë. Kosova përfiton nga një mjedis mediatik pluralist dhe i gjallë. Institucionet e sundimit të ligjit vazhdimisht ndjekin kërcënimet dhe sulmet kundër gazetarëve dhe ka një rënie në numrin e incidenteve. Një zgjidhje e qëndrueshme për financimin e transmetuesit publik mbetet për t’u miratuar. Transmetuesi mbetet i ndjeshëm ndaj presionit dhe ndikimit politik”.

Sa i përket marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe bashkëpunimit rajonal, thuhet se Kosova vazhdoi të merrte pjesë në shumicën e forumeve rajonale.

Megjithatë, dokumenti i BE-së thekson se vendimi i Kosovës për të vendosur një tarifë prej 100% në importet nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina ka dëmtuar përpjekjet e bashkëpunimit rajonal.