Supremja hedh poshtë ankesën e kompanisë “Kosova e Re” ndaj BQK-së

Supremja hedh poshtë ankesën e kompanisë “Kosova e Re” ndaj BQK-së

Gjykata Supreme ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor nga paditësi, Naser Maloku – menaxher dhe aksionar i vetëm i Kompanisë së Sigurimeve “Kosova e Re” kundër vendimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë të datës 16 nëntor 2021.

Sipas aktgjykimit të Supremes, është aprovuar ankesa e Bankës Qendrore të Kosovës dhe është refuzuar kërkesa e “Kosova e Re” për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të BQK-së.

Aktgjykimi i Gjykatës Supreme.

Në vlerësimin e Gjykatës thuhet se vendimi i Apelit është i qartë, i kuptueshëm dhe i arsyetuar mjaftueshëm për të gjitha faktet vendimore të tij.

“Gjykata Supreme duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, bazuar në dispozitat e cituara si më lartë të LKA dhe të Ligjit për BQK, pas ekzaminimit të aktvendimit të atakuar me kërkesë vlerëson se, gjykata e shkallës së dytë ka vendosur drejtë dhe në baza ligjore me aprovimin e ankesës së të paditurës BQK, ndryshimin e aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë, dhe refuzimin si të pa bazuar të propozimit të paditësit për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të BQK-së”, thuhet ndër tjerash në aktvendim.

Kjo ankesë e kompanisë së sigurimeve “Kosova e Re” kishte ardhur pasi që BQK kishte marrë vendim që t’i revokohet licenca kësaj kompanie për shkak të mos përmbushjes së kushteve ligjore dhe financiare./Insajderi.com